Sống Lời Chúa

Con Người sẽ bị nộp

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 30/09/2017 (All day)
Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 9,43b-45
Người nói với các môn đệ : "Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây : Con Người sắp bị nộp vào tay người đời." (Lc 9,44)

Sao Ngài biết tôi ?

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 29/09/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên, Các TLTT Micael, Gabriel, Raphael (K)
Lời Chúa: 
Ga 1,47-51
Đức Giê-su đáp : "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin ! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." (Ga 1,50)

Ông ấy là ai ?

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 28/09/2017 (All day)
Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 9,7-9
Còn vua Hê-rô-đê thì nói : "Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi ! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế ?" (Lc 9,9)

Hãy đi !

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 27/09/2017 (All day)
Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 9,1-6
Người nói : "Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo." (Lc 9,3)

Ai là mẹ, là anh em tôi ?

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 26/09/2017 (All day)
Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 8,19-21
 Người đáp lại : "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." (Lc 8,21)  

Tôi có bất công với bạn không ?

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 24/09/2017 (All day)
Chúa Nhật XXV Thường Niên-Năm A
Lời Chúa: 
Mt 20,1-16a
Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao ? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?" (Mt 20,15)

Chẳng có gì là bí ẩn !

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 25/09/2017 (All day)
Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 8,16-18
Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. (Lc 8,17)

Hạt giống là Lời Thiên Chúa

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 23/09/2017 (All day)
Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 8,4-15
Hạt rơi vào đất tốt : đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. (Lc 8,15)

Trừ quỷ

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 22/09/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 8,1-3
Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la. (Lc 8,2)

Anh hãy theo tôi !

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 21/09/2017 (All day)
Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên, T. Matthew, Tông Đồ
Lời Chúa: 
Mt 9,9-13
Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng : "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy ?" (Mt 9,11)