Alphongsô Nguyễn Công Phương

Năm sinh: 
1937
Năm Linh mục: 
1967
Nơi làm việc: 

NH Chí Hoà, hạt Chí Hoà