Giuse Đinh Bình Định

Năm sinh: 
1923
Năm Linh mục: 
1953
Nơi làm việc: 

NH Thái Bình, hạt Gia Định