Lịch Phụng Vụ & Lời Chúa

Tháng Mười Một 2016

  Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
45
 
 
5
(All day)
Lời Chúa
Lc 16, 9-15
46
6
(All day)
Lời Chúa
Lc 20, 27-38
7
(All day)
Lời Chúa
Lc 17, 1-6
8
(All day)
Lời Chúa
Lc 17,7-10
9
(All day)
Lời Chúa
Lc 17, 11-19
10
(All day)
Lời Chúa
Lc 17, 20-25
11
(All day)
Lời Chúa
Lc 17, 26-37
12
(All day)
Lời Chúa
Lc 18, 1-8
47
14
(All day)
Lời Chúa
Lc 18,35-43
15
(All day)
Lời Chúa
Lc 19, 1-10
16
(All day)
Lời Chúa
Lc 19, 11-28
17
(All day)
Lời Chúa
Lc 19, 41-44
18
(All day)
Lời Chúa
Lc 19, 45-48
19
(All day)
Lời Chúa
Lc 20, 27-40
48
23
(All day)
Lời Chúa
Lc 21,12-19
26
(All day)
Lời Chúa
Lc 21, 34-36
49
27
(All day)
Lời Chúa
Mt 24, 37-44
28
(All day)
Lời Chúa
Mt 8,5-11
29
(All day)
Lời Chúa
Lc 10,21-24