Lịch mục vụ của Đức Cha Phêrô

Tháng Giêng 2018

  Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
2
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
3
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
4
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
5
28
 
29
 
30
 
31