Hướng đạo Công giáo

Trả lời những thắc mắc về việc thành lập văn phòng hướng đạo sinh Công giáo Giáo phận Sài Gòn

Văn phòng Hướng Đạo Sinh Công Giáo/Giáo Phận Sài Gòn phục vụ cho các em HĐSCG theo quy chế HĐCGVN được ĐTGM Phaolô Nguyễn Văn Bình ký chấp thuận cho thi hành ngày 08/01/1965.