LINH MỤC DÒNG

LINH MỤC DÒNG TRONG TỔNG GIÁO PHẬN TP. HCM
TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN N.SINH N.LM DÒNG CỘNG ĐOÀN HẠT
1.          Gioakim Nguyễn Khương Duy 1979 2014 A.A. CĐ Emmanuel Thủ Đức
2.          Phanxicô X. Nguyễn Tiến Dưng 1970 2005 A.A. CĐ Emmanuel Thủ Đức
3.          Phêrô Phạm Văn Dương 1973 2012 A.A. CĐ Mông Triệu  Gia Định
4.          Phêrô Trần Văn Huyền 1972 2007 A.A. CĐ Mông Triệu  Gia Định
5.          Giuse Phạm Văn Diệm 1979 2013 CM   Phú Nhuận
6.          Phêrô Đinh Quốc Dũng 1973 2007 CM   Phú Nhuận
7.          Luca Phạm Thanh Phong 1970 2004 CM   Phú Nhuận
8.          Giuse Nguyễn Công Hồng Phú 1976 2008 CM Phú Nhuận  
9.          Giuse Vũ Ngọc Hoàng Thái 1982 2014 CM Phú Nhuận  
10.       Phaolô Nguyễn Quang Thanh 1972 2005 CM Phú Nhuận  
11.       Gioan B. Phạm Quốc Tuấn 1969 2005 CM Phú Nhuận  
12.       Giuse Trần Văn Trung 1970 2004 CM   Phú Nhuận
13.       Phanxicô S. Trần Tuấn Anh 1963 2008 CMC   Thủ Đức
14.       Phaolô Ngô Văn Bạo 1968 2011 CMC v NT Thủ Thiêm Thủ Thiêm
15.       Giacôbê Nguyễn Văn Bắc 1960 2007 CMC   Thủ Đức
16.       Phaolô Lương Quý Bình 1968 2011 CMC   Thủ Đức
17.       Martinô  Phạm Công Bình 1962 2008 CMC   Thủ Đức
18.       Rôbertô Phạm Văn Bình 1962 2013 CMC v NT Chợ Đũi Sài Gòn-Chợ Quán
19.       Maximilianô K. Hoàng Duy Bổn 1959 2010 CMC v NT Vườn Xoài Tân Định
20.       Phaolô Hoàng Minh Châu 1964 2010 CMC   Thủ Đức
21.       Gioan  Nguyễn Chí 1964 2013 CMC   Thủ Đức
22.       Hilariô Phạm Ngọc Chính 1973 2010 CMC v NT Xóm Chiếu Xóm Chiếu
23.       Gioan TC Nguyễn Công Chức 1949 2011 CMC   Thủ Đức
24.       Gioan Vianney Phạm Mạnh Cương 1967 2008 CMC v NT Châu Bình Thủ Đức
25.       Bernarđô Vũ Cao Cường 1959 2010 CMC   Thủ Đức
26.       Michael Thân Văn Duy 1969 2010 CMC   Thủ Đức
27.       Ignatiô Lê An Đại 1930 1966 CMC   Thủ Đức
28.       Piô X Nguyễn Quang Đán 1947 1983 CMC   Thủ Đức
29.       Giêrônimô Nguyễn Văn Định 1961 2003 CMC   Thủ Đức
30.       Rôbertô Vũ Quốc Định 1958 2003 CMC   Thủ Đức
31.       Michael Nguyễn Trung Giáo 1935 1973 CMC   Thủ Đức
32.       Đa Minh Nguyễn Khánh Hà 1962 2011 CMC   Thủ Đức
33.       Philipphê Nguyễn Thái Hiệp 1966 2008 CMC   Thủ Đức
34.       Tađêô Đinh Viết Hiếu 1939 1975 CMC   Thủ Đức
35.       Gioan Nguyễn Văn Hoá 1959 2008 CMC   Thủ Đức
36.       Luca Trần Văn Hoà 1965 2009 CMC   Thủ Đức
37.       Gioan Vianney Cái Huy Hoàng 1964 2010 CMC v ĐM Vô Nhiễm Gia Định
38.       Giuse M. Nguyễn Văn Hoàng 1971 2014 CMC   Thủ Đức
39.       Bênêđictô Nguyễn Viết Huân 1950 2007 CMC   Thủ Đức
40.       Phanxicô Nguyễn Mạnh Hùng 1974 2014 CMC   Thủ Đức
41.       Phêrô Khoa Phạm Văn Hùng 1963 2008 CMC v NT Phú Hạnh Phú Nhuận
42.       Laurensô Vương Thế Hùng 1956 2012 CMC   Thủ Đức
43.       Gioan Lasan Đặng Quốc Hưng 1966 2010 CMC   Thủ Đức
44.       Maximilianô K. Nguyễn Thế Hưng 1968 2012 CMC   Thủ Đức
45.       Bonaventura Trần Văn Hưng 1958 2002 CMC   Thủ Đức
46.       Vinh Sơn Mai Đức Hữu 1957 2009 CMC   Thủ Đức
47.       Phêrô Khanh Trần Minh Khải 1962 2007 CMC   Thủ Đức
48.       Anrê M. Đinh Văn Khương 1974 2014 CMC v NT Châu Bình Thủ Đức
49.       Ignatiô Ant. Trần Anh Kiệt 1965 2009 CMC   Thủ Đức
50.       Giuse Phan Nam 1953 1989 CMC   Thủ Đức
51.       Giuse Vũ Kim Ngân 1948 2000 CMC   Thủ Đức
52.       Giuse Lương Đức Nguyện 1969 2008 CMC   Thủ Đức
53.       Lêô  Nguyễn Văn Phước 1963 2012 CMC   Thủ Đức
54.       Gioan Bosco Phạm Văn Phương 1966 2010 CMC v NT Nghĩa Hoà Chí Hoà
55.       Henri Đinh Viết Quý 1951 2001 CMC   Thủ Đức
56.       Gioakim Nguyễn Văn Rãng 1966 2013 CMC   Thủ Đức
57.       Gioan KK Phạm Bá Tạo 1974 2012 CMC   Thủ Đức
58.       Alphongsô Nguyễn Văn Tâm 1967 2014 CMC   Thủ Đức
59.       Raymunđô Trần Văn Tâm 1949 2002 CMC   Thủ Đức
60.       Michael Phạm Văn Thái 1971 2014 CMC   Thủ Đức
61.       Giuse Nguyễn Ngọc Thanh 1958 2007 CMC Dòng Trinh Vương Hóc Môn
62.       Luy Gonzaga Nguyễn Ngọc Thanh 1962 2007 CMC   Thủ Đức
63.       Đa Minh Phạm Đức Thành 1964 2008 CMC   Thủ Đức
64.       Phanxicô Ass. Hoàng Anh Thăng 1941 1993 CMC   Thủ Đức
65.       Barnaba Nguyễn Đức Thiệp 1928 1967 CMC   Thủ Đức
66.       Stêphanô Phạm Thân Thiết 1948 2001 CMC   Thủ Đức
67.       Stêphanô   Lê Quang Thủ 1972 2013 CMC   Thủ Đức
68.       Lêô M. Đào Dũng Tiến 1963 2007 CMC   Thủ Đức
69.       Luca Nguyễn Phương Tiệp 1960 2009 CMC   Thủ Đức
70.       Matthêô Dương Quốc Toản 1963 2008 CMC   Thủ Đức
71.       Đa Minh Lê Văn Tri 1963 2009 CMC   Thủ Đức
72.       Gioan Bosco Phạm Minh Trí 1941 1973 CMC   Thủ Đức
73.       Maximilianô K. Phạm Minh Trí 1958 2007 CMC   Thủ Đức
74.       Matthia Phạm Hữu Trung 1958 2012 CMC   Thủ Đức
75.       Camilô Nguyễn Đức Tuân 1961 2007 CMC   Thủ Đức
76.       Barnaba Dương Quốc Tuấn 1965 2010 CMC v NT Bùi Phát Tân Định
77.       Augustinô Phan Anh Tuấn 1961 2007 CMC v NT Bình Lợi Gia Định
78.       Giuse Trần Quang Tuần 1961 2012 CMC    Thủ Đức
79.       Gioan M. Đoàn Phú Xuân 1931 1967 CMC   Thủ Đức
80.       Giuse Trương Thanh Diễn 1955 1997 CPPS   Thủ Đức
81.       Giuse Phạm Đình Lạc 1961 1989 CPPS   Phú Thọ
82.       Gioan Vianney Nguyễn Hữu Lợi 1961 2015 CPPS   Phú Thọ
83.       Đa Minh Bùi Anh Nhân 1967 2015 CPPS   Thủ Đức
84.       Giuse Vũ Minh Trực 1970 2015 CPPS   Phú Thọ
85.       Vinh Sơn Nguyễn Văn Định 1954 1997 CS   Thủ Đức
86.       Giuse Lăng Kinh Luân 1982 2015 CS   Thủ Đức
87.       Giuse Nguyễn Thanh Sơn 1969 2003 CSJB CĐ Bà Hom Sài Gòn-Chợ Quán
88.       Giuse Nguyễn Văn Tấn 1954 2003 CSJB CĐ Phú Lâm Sài Gòn-Chợ Quán
89.       Giuse  Nguyễn Tiến Tuyển 1962 2003 CSJB CĐ Phú Lâm Sài Gòn-Chợ Quán
90.       Giuse Lê Phú Quốc 1969 2010 CSSp   Gò Vấp
91.       Antôn Lê Quang Trinh 1954 2007 CSSp   Phú Nhuận
92.       Gioan B. Lê Trung Ân 1972 2007 CSsR TV Mai Thôn Gia Định
93.       Giuse Phạm Văn Bảo 1953 1994 CSsR v NT ĐMHCG Tân Định 
94.       Đa Minh Trần Quốc Bảo 1962 1990 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
95.       Gioan B. Hoàng Xô Băng 1972 2004 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
96.       Phêrô Nguyễn Lương Bằng 1978 2012 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
97.       Giuse  Nguyễn Ngọc Bích 1952 1990 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
98.       Gioan B. Nguyễn Thanh Bích 1954 1997 CSsR TV Cần Giờ Xóm Chiếu
99.       Gioakim Lê Văn Chinh 1972 2007 CSsR  v NT Đồng Hoà Xóm Chiếu
100.    Giuse Chu Đình Chuyển 1941 1996 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
101.    Antôn Nguyễn Văn Dũng 1976 2008 CSsR TV Mai Thôn Gia Định
102.    Đa Minh Phan Văn Dũng 1968 2001 CSsR TV Cần Giờ Xóm Chiếu
103.    Phaolô Trần Hữu Dũng 1954 1994 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
104.    Giuse M.  Lê Thanh Thiện Đạt 1984 2015 CSsR TV Cần Giờ Xóm Chiếu
105.    Giuse Phạm Kim Điệp 1946 1975 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
106.    Gioan B. Nguyễn Bình Định 1969 2004 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
107.    Gioan B. Nguyễn Minh Đức 1957 1998 CSsR TV Mai Thôn Gia Định
108.    Giuse Phạm Quốc Giang 1971 2007 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
109.    Phaolô Bùi Thông Giao 1937 1965 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
110.    Gioan B. Trần Quang Hào 1948 1994 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
111.    Gioan B. Lê Thanh Hải 1975 2013 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
112.    Gioan Nguyễn Ngọc Hải 1974 2006 CSsR TV Mai Thôn Gia Định
113.    Giuse Phạm Minh Hảo 1948 1994 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
114.    Giuse Nguyễn Thể Hiện 1970 2000 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
115.    Giuse  Phan Đức Hiệp 1949 1990 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
116.    Giuse Trần Văn Hội 1948 1990 CSsR v NT Đồng Hoà Xóm Chiếu
117.    Đa Minh Lâm Đức Hùng 1964 2004 CSsR TV Mai Thôn Gia Định
118.    Tôma Trần Quốc Hùng 1947 1976 CSsR v NT ĐMHCG Tân Định
119.    Alphongsô Trần Ngọc Hướng 1979 2011 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
120.    Luca Nguyễn Hữu Khanh 1965 2001 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
121.    Giuse Lê Chiếu Khắp 1946 1997 CSsR v NT An Thới Đông Xóm Chiếu
122.    Phêrô Nguyễn Anh Kiệt 1974 2014 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
123.    Tôma Phạm Huy Lãm  1933 1960 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
124.    Phêrô Đinh Ngọc Lâm 1961 1996 CSsR TV Mai Thôn Gia Định
125.    Phaolô Lê Xuân Lộc 1976 2008 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
126.    Giuse Nguyễn Văn Lộc 1943 1972 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
127.    Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc 1970 2002 CSsR v NT ĐMHCG Tân Định
128.    Giuse Ngô Tấn Lực 1948 2001 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
129.    Gioakim Nguyễn Đức Mầng 1950 1993 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
130.    Giuse Nguyễn Tuấn Minh 1982 2014 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
131.    Antôn Phạm Văn Nam 1925 1955 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
132.    Lêô Lê Trung Nghĩa 1927 1954 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
133.    Gioan B. Nguyễn Công Nghiễm 1956 2003 CSsR TV Mai Thôn Gia Định
134.    Phaolô K'Nhoang 1975 2011 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
135.    Gioan B. Nguyễn Văn Phán 1936 1963 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
136.    Phaolô Ngô Văn Phi 1970 2007 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
137.    Alphongsô Đinh Khắc Phú 1974 2005 CSsR TV Mai Thôn Gia Định
138.    Gioakim Hà Ngọc Phú 1973 2004 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
139.    Michael Nguyễn Hữu Phú 1929 1956 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
140.    Giuse Hoàng Phúc 1955 1995 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
141.    Gioan B. Lê Đình Phương 1963 1997 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
142.    Gioan B. Nguyễn Minh Phương 1967 2004 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
143.    Giuse Nguyễn Hồng Phước 1970 2005 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
144.    Giuse Phạm Thanh Quang 1926 1958 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
145.    Phaolô Trần Văn Quang 1945 1976 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
146.    Giuse Phạm Cao Thanh Sơn 1965 2001 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
147.    Tôma  Trương Đình Sơn 1959 2003 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
148.    Giuse Hồ Đắc Tâm 1961 2000 CSsR v NT Cần Giờ Xóm Chiếu
149.    Phêrô Nguyễn Thành Tâm 1941 1970 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
150.    Antôn Lê Ngọc Thanh 1969 2005 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
151.    Vinh Sơn  Phạm Trung Thành 1955 1990 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
152.    Giuse Trần Ngọc Thao 1935 1959 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
153.    Antôn M. Vũ Quốc Thịnh 1973 2008 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
154.    Giuse Đinh Hữu Thoại 1973 2005 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
155.    Đa Minh Nguyễn Đức Thông 1957 1993 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
156.    Phaolô Nguyễn Hữu Thuận 1976 2008 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
157.    Alphongsô Phạm Gia Thuỵ 1934 1962 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
158.    Stanislaô Lê Vĩnh Thuỷ 1944 1976 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
159.    Phaolô Đinh Khắc Tiệu 1926 1956 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
160.    Phêrô Đỗ Minh Trí 1961 2002 CSsR v NT ĐMHCG Tân Định
161.    Antôn Nguyễn Văn Trung 1926 1958 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
162.    Phêrô Hoàng Minh Tuấn 1931 1957 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
163.    Giuse Lê Quang Tuấn 1964 2001 CSsR TV Mai Thôn Gia Định
164.    Martinô Vũ Đồng Tùng 1977 2010 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
165.    Hilariô Nguyễn Gia Tước 1937 1964 CSsR v NT An Thới Đông Xóm Chiếu
166.    Antôn Trần Ứng Tường 1941 1974 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
167.    Giuse Lê Quang Uy 1959 1998 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
168.    Michael Ngô Đình Vãn 1952 2000 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
169.    Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh 1972 2001 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
170.    Giuse Trương Hoàng Vũ 1977 2010 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
171.    Giuse Nguyễn Trường Xuân 1953 1995 CSsR TV Sài Gòn Tân Định
172.    Gioan B. Trần Hữu Hạnh 1959 2008 FSF CĐ Hiệp Bình Phước Thủ Đức
173.    Phêrô Nguyễn Văn Đang 1974 2012 ICM Tu Hội Tận Hiến Thủ Thiêm
174.    Giuse Đoàn Công Thành 1950 1993 ICM Tu Hội Tận Hiến Thủ Thiêm
175.    Phaolô Nguyễn Như Hiếu 1972 2014 MI   Thủ Đức
176.    Giuse Vũ Anh Hoàng 1977 2012 MI CĐ Mẫu Tâm Chí Hoà
177.    Giuse Trần Văn Phát 1978 2010 MI   Thủ Đức
178.    Giuse Đỗ Đức Phú 1976 2008 MI CĐ Mẫu Tâm Chí Hoà
179.    Antôn Trịnh Văn Sơn 1982 2014 MI CĐ Mẫu Tâm Chí Hoà
180.    Đa Minh Đinh Trần Thanh Tú 1971 2007 MI   Thủ Đức
181.    Đa Minh Phạm Văn Hiền 1938 1966 OC  ĐV Xitô PSơn Thủ Đức
182.    Simon Hoà Trần Hiếu 1945 1975 OC  ĐV Xitô PSơn Sài Gòn-Chợ Quán
183.    Gioan Vianney Đỗ Thống Nhất 1970 2005 OC  ĐV Xitô PSơn Thủ Đức
184.    Phaolô Khoan Phạm Văn Phú 1975 2012 OC  ĐV Xitô PSơn Thủ Đức
185.    Maria Gabriel Nguyễn Thái Sơn 1934 1971 OC ĐV Xitô Châu Sơn Sài Gòn-Chợ Quán
186.    Phanxicô X. Nguyễn Xuân Chính 1967 2011 O.Carm CĐ Cát Minh Thủ Đức
187.    Phêrô Nguyễn Quốc Hoàng 1970 2009 O.Carm TV Cát Minh Tân Sơn Nhì
188.    Giuse Hoàng Đăng Khoa 1981 2014 O.Carm CĐ Cát Minh Thủ Đức
189.    Vinh Sơn Nguyễn Đức Phương 1982 2015 O.Carm CĐ Cát Minh Thủ Đức
190.    Giuse Nguyễn Văn Thiện 1954 2009 O.Carm TV Cát Minh Tân Sơn Nhì
191.    Giuse Phan Quang Trí 1984 2014 O.Carm TV Cát Minh Tân Sơn Nhì
192.    Giuse Trần Thanh Trung 1974 2008 O.Carm TV Cát Minh Tân Sơn Nhì
193.    Stêphanô Lê Thành Tựu 1974 2007 O.Carm CĐ Cát Minh Thủ Đức
194.    Giuse Nguyễn Bình 1969 2011 OCD   Thủ Thiêm
195.    Vinh Sơn Phạm Công Huấn 1971 2015 OCD   Thủ Thiêm
196.    Gioan Hoàng Gia Bình 1945 1977 OFM TV Phanxicô TĐ Thủ Thiêm
197.    Phaolô Nguyễn Thanh Bình 1973 2009 OFM TV Phanxicô ĐK  Sài Gòn-Chợ Quán
198.    Giuse Phạm Văn Bình 1957 1996 OFM v NT Antôn CÔL Sài Gòn-Chợ Quán
199.    Phaolô Nguyễn Xuân Diệu 1980 2015 OFM TV Phanxicô TĐ Thủ Thiêm
200.    Giuse Nguyễn Tiến Dũng 1959 1999 OFM TV Phanxicô TĐ Thủ Thiêm
201.    Gioan B. Nguyễn Văn Đình 1939 1967 OFM TV Phanxicô ĐK Sài Gòn-Chợ Quán
202.    Phanxicô X. Phó Đức Giang 1966 2005 OFM TV Phanxicô TĐ Thủ Thiêm
203.    Augustinô Nguyễn Hoàng 1969 2007 OFM TV Phanxicô TĐ Thủ Thiêm
204.    Luy Nguyễn Kim Hoàng 1957 2000 OFM TV Phanxicô ĐK Sài Gòn-Chợ Quán
205.    Giuse Nguyễn Văn Huân 1955 1992 OFM TV Phanxicô ĐK Sài Gòn-Chợ Quán
206.    Giuse Ngô Ngọc Khanh 1969 2006 OFM TV Phanxicô TĐ Thủ Thiêm
207.    Giuse Trần Hữu Khôi 1973 2006 OFM TV Phanxicô ĐK Sài Gòn-Chợ Quán
208.    Antôn Nguyễn Ngọc Kính 1956 1995 OFM TV Phanxicô TĐ Thủ Thiêm
209.    Ignatiô Nguyễn Duy Lam 1957 1997 OFM TV Phanxicô ĐK Sài Gòn-Chợ Quán
210.    Phanxicô X. Lê Khắc Lâm 1965 2001 OFM TV Phanxicô CÔL Sài Gòn-Chợ Quán
211.    Phanxicô Vũ Phan Long 1951 1977 OFM  TV Phanxicô ĐK Sài Gòn-Chợ Quán
212.    Gioan B. Đậu Quang Luật 1972 2006 OFM  TV Phanxicô TĐ Thủ Thiêm
213.    Phanxicô X. Vũ Văn Mai 1973 2011 OFM TV Phanxicô ĐK Sài Gòn-Chợ Quán
214.    Anselmô Nguyễn Hải Minh 1965 2002 OFM  TV Phanxicô TĐ Thủ Thiêm
215.    Clêmentê Trần Thế Minh 1928 1957 OFM TV Phanxicô CÔL Sài Gòn-Chợ Quán
216.    Giuse Vũ Liên Minh 1967 2005 OFM  TV Phanxicô ĐK Sài Gòn-Chợ Quán
217.    Ignatiô Ngô Đình Phán 1935 1971 OFM  TV Phanxicô TĐ Thủ Thiêm
218.    Gioan TC. Nguyễn Phước 1953 1990 OFM v NT Phanxicô ĐK Sài Gòn-Chợ Quán
219.    Anrê Trần Hữu Phương 1936 1964 OFM TV Phanxicô TĐ Thủ Thiêm
220.    Giuse Phạm Đình Tài 1975 2007 OFM  v NT Thánh Tâm Thủ Thiêm
221.    Giuse Nguyễn Đoàn Tân 1957 1986 OFM TV Phanxicô ĐK Sài Gòn-Chợ Quán
222.    Phêrô Khoa Ngô Công Tâm 1948 1990 OFM TV Phanxicô TĐ Thủ Thiêm
223.    Phêrô Hoàng Cao Thái 1980 2015 OFM TV Phanxicô TĐ Thủ Thiêm
224.    Giuse Nguyễn Xuân Thảo 1947 1975 OFM TV Phanxicô ĐK Sài Gòn-Chợ Quán
225.    Gentil Trần Anh Thi 1926 1958 OFM TV Phanxicô ĐK Sài Gòn-Chợ Quán
226.    Giuse Lưu Văn Thưởng 1964 2003 OFM TV Phanxicô CÔL Sài Gòn-Chợ Quán
227.    Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh 1936 1966 OFM TV Phanxicô ĐK Sài Gòn-Chợ Quán
228.    Phêrô Lê Đình Trị 1965 2005 OFM TV Phanxicô TĐ Thủ Thiêm
229.    Antôn Nguyễn Trung Trực 1977 2015 OFM  TV Phanxicô ĐK Sài Gòn-Chợ Quán
230.    Phaolô Nguyễn Đình Vịnh 1952 1992 OFM TV Phanxicô TĐ Thủ Thiêm
231.    Antôn Phan Vũ  1963 2001 OFM  TV Phanxicô ĐK Sài Gòn-Chợ Quán 
232.    Giuse Nguyễn Quốc Hưng 1968 1999 OFM Cap. Gia Định  
233.    Gioan B. Ngô An Tâm 1969 2011 OFM Con. TV Phanxicô Thủ Đức  
234.    Giuse Nguyễn Xuân Trường 1964 1996 OFM Con. TV Phanxicô Thủ Đức  
235.    Emmanuel Trần Quang Khương 1960 1994 OMI   Chí Hoà
236.    Phanxicô X. Phạm Đức Trị 1966 2000 OMI   Chí Hoà
237.    Phaolô Đổng Đức An 1971 2003 OP TV Mai Khôi Tân Định
238.    Phêrô Nguyễn Bá Ân 1952 1993 OP TV Vinh Sơn Liêm Thủ Đức
239.    Giuse Lưu Ngọc Báu 1958 1999 OP TV Vinh Sơn Liêm Thủ Đức
240.    Vinh Sơn Mart. Phạm Đình Chiến 1972 2001 OP Trụ sở Tỉnh Dòng Tân Định
241.    Phêrô Vũ Đình Chiến 1973 2011 OP TV Mân Côi Gò Vấp
242.    Giuse Lưu Công Chỉnh 1951 1979 OP v NT Đa Minh Phú Nhuận
243.    Giuse Hoàng Huy Cường 1972 2007 OP TV Mai Khôi Tân Định
244.    Giuse Ngô Mạnh Cường 1972 2011 OP TV Albertô Phú Nhuận
245.    Đa Minh Nguyễn Hữu Cường 1972 2004 OP TV Vinh Sơn Liêm Thủ Đức
246.    Giuse Võ Viết Cường 1978 2013 OP TV Mân Côi Gò Vấp
247.    Giuse Nguyễn Văn Dũng 1979 2015 OP TV Albertô Phú Nhuận
248.    Giuse Phạm Văn Duy 1974 2009 OP v NT  Mân Côi Gò Vấp
249.    Giuse Tôn Khánh Duy 1976 2008 OP TV Mân Côi Gò Vấp
250.    Gioan B. Võ Khắc Duy 1978 2012 OP TV Mân Côi Gò Vấp
251.    Giuse Trần Hưng Đạo 1976 2013 OP TV Albertô Phú Nhuận
252.    Phaolô Nguyễn Hải Đăng 1983 2015 OP TV Albertô Phú Nhuận
253.    Giuse Ngô Sĩ Đình 1955 1993 OP TV Mân Côi Gò Vấp
254.    Luy Nguyễn Văn Hạnh 1949 1975 OP TV Vinh Sơn Liêm Thủ Đức
255.    Giuse Nguyễn Văn Hiển 1976 2008 OP TV Mai Khôi Tân Định
256.    Phanxicô X. Đào Trung Hiệu 1956 1997 OP TV Albertô Phú Nhuận
257.    Giuse Nguyễn Đức Hoà 1938 1968 OP Trụ sở Tỉnh Dòng Tân Định
258.    Laurensô Bùi Công Huy 1956 1994 OP TV Mai Khôi Tân Định
259.    Giuse Nguyễn Quang Huy 1976 2014 OP Trụ sở Tỉnh Dòng Tân Định
260.    Phaolô Trần Quốc Huy 1966 2004 OP TV Vinh Sơn Liêm Thủ Đức
261.    Giuse Hồ Đức Ký 1978 2013 OP TV Vinh Sơn Liêm Thủ Đức
262.    Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng 1964 1998 OP Trụ sở Tỉnh Dòng Tân Định
263.    Giuse Đỗ Tuấn Linh 1973 2009 OP TV Albertô Phú Nhuận
264.    Antôn Trần Thanh Long 1954 1990 OP TV Mai Khôi Tân Định
265.    Đa Minh Dương Hoàng Lộc 1972 2004 OP Trụ sở Tỉnh Dòng Tân Định
266.    Giuse Nguyễn Cao Luật 1951 1991 OP TV Mân Côi Gò Vấp
267.    Giuse  Nguyễn Văn Luật 1945 1972 OP TV Mân Côi Gò Vấp
268.    Matthêô Vũ Văn Lượng 1974 2008 OP TV Mân Côi Gò Vấp
269.    Gioan B. Phạm Văn Mão 1952 1990 OP TV Vinh Sơn Liêm Thủ Đức
270.    Gioan Nguyễn Thiên Minh 1972 2009 OP TV Albertô Phú Nhuận
271.    Vinh Sơn Nguyễn Duy Nam 1973 2006 OP v NT Minh Đức Thủ Thiêm
272.    Giacôbê Đỗ Huy Nghĩa 1974 2006 OP TV Mân Côi Gò Vấp
273.    Giuse Nguyễn Hữu Nghị 1973 2005 OP TV Mai Khôi Tân Định
274.    Phanxicô X. Nguyễn Minh Nhật 1978 2010 OP v NT Mai Khôi Tân Định
275.    Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt 1951 1999 OP TV Albertô Phú Nhuận
276.    Gioakim Đặng Quốc Phong 1970 2010 OP TV Mai Khôi Tân Định
277.    Maurice Lục Vĩnh Phố 1975 2008 OP TV Albertô Phú Nhuận
278.    Giuse Nguyễn Văn Phú 1976 2011 OP v NT Hoà Bình Gò Vấp
279.    Giuse Nguyễn Hữu Phúc 1977 2015 OP Trụ sở Tỉnh Dòng Tân Định
280.    Phêrô Nguyễn Đình Phương 1980 2014 OP TV Mai Khôi Tân Định
281.    Giacôbê Phạm Văn Phượng 1949 1975 OP v NT  Mân Côi Gò Vấp
282.    Anrê Đỗ Xuân Quế 1930 1961 OP TV Mai Khôi Tân Định
283.    Carôlô Vũ Anh Quốc 1971 2002 OP TV Mai Khôi Tân Định
284.    Phaolô Nguyễn Văn Quý 1969 2008 OP TV Mân Côi Gò Vấp
285.    Ignatiô Nguyễn Ngọc Rao 1931 1958 OP TV Albertô Phú Nhuận
286.    Gioan Phạm Hoàng Sinh 1972 2002 OP TV Mai Khôi Tân Định
287.    Giuse Lâm Văn Sỹ 1961 2000 OP TV Mân Côi Gò Vấp
288.    Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam 1974 2003 OP TV Albertô Phú Nhuận
289.    Giuse Vũ Ngọc Thanh 1978 2013 OP  TV Vinh Sơn Liêm Thủ Đức
290.    Giuse Phan Tấn Thành 1946 1972 OP TV Mân Côi Gò Vấp
291.    Phêrô Nguyễn Thế 1963 2001 OP TV Mai Khôi Tân Định
292.    Giuse Trần Ngọc Thiện 1983 2015 OP TV Mai Khôi Tân Định
293.    Giuse Trần Quang Thiện 1944 1972 OP TV Mân Côi Gò Vấp
294.    Giuse Phạm Hưng Thịnh 1951 1993 OP v NT Mai Khôi Tân Định
295.    Đa Minh Nguyễn Tuấn Thời 1976 2010 OP Trụ sở Tỉnh Dòng Tân Định
296.    Bênêđictô Vương Thuật 1972 2006 OP TV Albertô Phú Nhuận
297.    Giuse Lê Hoàng Thuỵ 1969 2008 OP TV Albertô Phú Nhuận
298.    Phêrô Nguyễn Thành Tín 1974 2008 OP TV Mai Khôi Tân Định
299.    Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín 1976 2012 OP v NT Đa Minh Phú Nhuận
300.    Giuse Đinh Châu Trân 1932 1963 OP TV Mai Khôi Tân Định
301.    Giuse Nguyễn Tất Trung 1955 1997 OP TV Mân Côi Gò Vấp
302.    Phêrô Nguyễn Thế Truyền 1970 2005 OP TV Vinh Sơn Liêm Thủ Đức
303.    Gioan B. Nguyễn Đăng Trực 1947 1973 OP TV Mân Côi Gò Vấp
304.    Giuse Phạm Quốc Văn 1974 2006 OP TV Albertô Phú Nhuận
305.    Giuse Nguyễn Trọng Viễn 1955 1994 OP TV Mân Côi Gò Vấp
306.    Giuse Trần Văn Việt 1966 2006 OP TV Albertô Phú Nhuận
307.    Phaolô Cao Chu Vũ 1976 2010 OP TV Mân Côi Gò Vấp
308.    Giuse Đinh Văn Vũ 1949 1993 OP TV Mai Khôi Tân Định
309.    Bernarđô Trần Ngọc Châu 1965 2007 OSB ĐV Biển Đức Thủ Đức
310.    Tôma Aquinô Phùng Bá Luận 1970 2009 OSB ĐV Biển Đức  Thủ Đức
311.    Benoit Trần Văn Phúc 1961 2001 OSB ĐV Biển Đức Thủ Đức
312.    Phaolô Nguyễn Hữu Phước 1968 2012 OSB ĐV Biển Đức Thủ Đức
313.    Louis Marie Trương Sinh 1939 2000 OSB ĐV Biển Đức Thủ Đức
314.    Gioakim M. Lê Văn Tấn 1962 2002 OSB ĐV Biển Đức Thủ Đức
315.    Phaolô Nguyễn Hữu Thanh      1962     2000 OSB ĐV Biển Đức Thủ Đức
316.    Bêđa Ngô Minh Thuý 1932 1965 OSB ĐV Biển Đức Thủ Đức
317.    Phêrô Tự Lê Tân Việt 1973 2007 OSB ĐV Biển Đức Thủ Đức
318.    Phêrô M. Vũ Minh Vượng 1969 2009 OSB ĐV Biển Đức Thủ Đức
319.    Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng 1970 2005 SCJ   Thủ Đức
320.    Gioakim Trần Văn Ngọc 1973 2014 SCJ   Tân Sơn Nhì
321.    Gioan B. Trần Quốc Phong 1977 2011 SCJ   Thủ Đức
322.    Đa Minh Vũ Văn Phú 1974 2014 SCJ   Thủ Đức
323.    Phanxicô X. Trần Đức Thái 1977 2012 SCJ   Tân Sơn Nhì
324.    Giuse Nguyễn Quang Vinh 1978 2013 Schp    Gò Vấp
325.    Giuse Nguyễn Văn Am 1955 1994 SDB SDB Xuân Hiệp  Thủ Đức
326.    Giuse Lê Ngọc Anh 1956 1995 SDB SDB Ba Thôn Hóc Môn
327.    Gioan B. Phạm Ng. Tuấn Anh 1974 2006 SDB SDB Bến Cát  Gò Vấp  
328.    Gioan B. Trần Công Ba 1966 2000 SDB SDB Hóc Môn Hóc Môn
329.    Phêrô Vũ Đình Bá 1953 1998 SDB v NT Bình Chánh Tân Sơn Nhì
330.    Giuse Vũ Duy Bảo 1977 2010 SDB v NT Ba Thôn Hóc Môn
331.    Vinh Sơn Trần Ngọc Bạch Bích 1966 2002 SDB  v NT Tam Hải Thủ Đức
332.    Đa Minh Đỗ Văn Bình 1947 1993 SDB SDB Cầu Bông Hóc Môn
333.    Phêrô Phạm Văn Bộ 1956 2001 SDB  SDB Hóc Môn  Hóc Môn
334.    Đa Minh Phạm Văn Chỉ 1980 2015 SDB  SDB Cầu Bông  Hóc Môn
335.    Giuse Nguyễn Văn Chính 1954 1999 SDB SDB Xuân Hiệp 2 Thủ Đức
336.    Phêrô  Phạm Văn Chính 1956 1999 SDB SDB Bến Cát  Gò Vấp
337.    Phanxicô X. Trần Văn Cường 1956 2001 SDB SDB Cần Giờ Xóm Chiếu
338.    Giuse Nguyễn Trí Dũng 1980 2014 SDB SDB Bến Cát  Gò Vấp
339.    Vinh Sơn F. Vũ Ngọc Đồng 1949 1998 SDB SDB Bến Cát  Gò Vấp
340.    Fabianô Lê Văn Hào 1939 1972 SDB SDB Cầu Bông Hóc Môn
341.    Đa Minh Trần Quang Hiền 1978 2012 SDB SDB Xuân Hiệp 2 Thủ Đức
342.    Giuse Trần Văn Hiển 1958 1999 SDB SDB Bến Cát Gò Vấp
343.    Giuse  Hoàng Văn Hinh 1948 1976 SDB SDB Cần Giờ Xóm Chiếu
344.    Michael Bùi Phúc Hoà 1979 2015 SDB SDB Ba Thôn Hóc Môn
345.    Nicôla Kiều Long Hồ 1980 2014 SDB SDB Bến Cát Gò Vấp
346.    Phanxicô X. Từ Thiện Huân 1974 2005 SDB SDB Xuân Hiệp 2 Thủ Đức
347.    Vinh Sơn Nguyễn Văn Hùng 1963 2000 SDB SDB Bến Cát Gò Vấp
348.    Marcô Nguyễn Đức Huỳnh 1944 1972 SDB SDB Bến Cát Gò Vấp
349.    Giuse  Phạm Bá Hưng 1970 2008 SDB SDB Xuân Hiệp 1 Thủ Đức
350.    Anrê Tô Quang Khánh 1961 2003 SDB v NT Bến Cát Gò Vấp
351.    Giuse Nguyễn Kim Khánh 1971 2007 SDB SDB Xuân Hiệp 2 Thủ Đức
352.    Gioan B. Phạm Đình Khơi 1945 1975 SDB SDB Bến Cát Gò Vấp
353.    Gioan Nguyễn Văn Kích 1948 1994 SDB v NT Bình Chánh Tân Sơn Nhì
354.    Đa Minh Trần Quang Liêm 1976 2011 SDB SDB Ba Thôn Hóc Môn
355.    Giuse Nguyễn Văn Mạnh 1975 2012 SDB SDB Bến Cát Gò Vấp
356.    Giuse Nguyễn Tiến Mỹ 1938 1972 SDB SDB Bến Cát Gò Vấp
357.    Phêrô Nguyễn Doãn Ngân 1965 2000 SDB SDB Cầu Bông Hóc Môn
358.    Giuse Vũ Đức Nghĩa 1966 2000 SDB SDB Cần Giờ Xóm Chiếu
359.    Barnaba Lê An Phong 1970 2006 SDB SDB Xuân Hiệp 2 Thủ Đức
360.    Giuse Phạm Quốc Phong 1979 2013 SDB SDB Xuân Hiệp 2 Thủ Đức
361.    Phaolô Hồ Trọng Phu 1973 2008 SDB v NT Xuân Hiệp Thủ Đức
362.    Giuse Nguyễn Đình Phúc 1955 1998 SDB SDB Ba Thôn Hóc Môn
363.    Giorgiô Nguyễn Đức Phùng 1954 1999 SDB v NT Hóc Môn Hóc Môn
364.    Giuse Nguyễn Thịnh Phước 1955 1995 SDB SDB Xuân Hiệp 1 Thủ Đức
365.    Giuse Nguyễn Văn Quang 1948 1976 SDB SDB Xuân Hiệp 1 Thủ Đức
366.    Giuse Trần Hoàng Quân 1979 2015 SDB SDB Xuân Hiệp 2 Thủ Đức
367.    Tôma Trần Ngọc Sơn 1971 2005 SDB v NT Tân Thịnh Hóc Môn
368.    Giuse Vũ Trọng Tài 1970 2007 SDB SDB Xuân Hiệp 2 Thủ Đức
369.    Giuse Nguyễn Đức Tâm 1971 2005 SDB SDB Bến Cát Gò Vấp
370.    Gioan Vianney  Nguyễn T.H. Minh Tâm 1981 2013 SDB SDB Bến Cát Gò Vấp
371.    Giuse Nguyễn Văn Thái 1949 1994 SDB SDB Bến Cát Gò Vấp
372.    Phanxicô X. Nguyễn Trung Thành 1974 2007 SDB v NT Xuân Hiệp Thủ Đức
373.    Gioan B. Nguyễn Văn Thêm 1947 1975 SDB SDB Hóc Môn Hóc Môn
374.    Vinh Sơn Nguyễn Ngọc Thiện 1981 2014 SDB v NT Tam Hải Thủ Đức
375.    Phanxicô X. Nguyễn Minh Thiệu 1967 2000 SDB SDB Xuân Hiệp 2 Thủ Đức
376.    Giuse Trần Trường Thọ 1974 2007 SDB v NT T. Giuse Xóm Chiếu
377.    Tôma Vũ Duy Tòng 1972 2005 SDB SDB Cầu Bông Hóc Môn
378.    Bosco Đinh Quang Triển 1977 2012 SDB SDB Bến Cát Gò Vấp
379.    Giuse Đinh Văn Triển 1980 2015 SDB SDB Cần Giờ Xóm Chiếu
380.    Giuse Nguyễn Bình Trọng 1971 2007 SDB SDB Cầu Bông Hóc Môn
381.    Gioan KK. Phạm Ngọc Trường 1972 2008 SDB SDB Xuân Hiệp 1 Thủ Đức
382.    Phêrô Trần Anh Tú 1977 2010 SDB SDB Ba Thôn Hóc Môn
383.    Phêrô Vũ Anh Tuấn 1978 2012 SDB SDB Xuân Hiệp 1 Thủ Đức
384.    Gioakim Nguyễn Thanh Tùng 1977 2012 SDB SDB Xuân Hiệp 2 Thủ Đức
385.    Gioakim Phạm Thái Tuyên 1979 2012 SDB SDB Xuân Hiệp 2 Thủ Đức
386.    Gioan Nguyễn Văn Ty 1944 1971 SDB SDB Ba Thôn Hóc Môn
387.    Đa Minh Phạm Xuân Uyển 1943 1971 SDB SDB Xuân Hiệp 2 Thủ Đức
388.    Giuse Lê Quang Chủng 1955 1995 SJ CĐ Tập Viện Thủ Đức
389.    Đa Minh Nguyễn Đức Hạnh 1963 2004 SJ CĐ Học Viện Thủ Đức
390.    Giuse Chu Thái Hiệp 1977 2013 SJ CĐ Tập Viện Thủ Đức
391.    Phanxicô X. Nguyễn Thanh Hoài 1954 1997 SJ v NT Hiển Linh Thủ Đức
392.    Martinô Nguyễn Đình Khải 1976 2014 SJ TV Thiên Thần Thủ Đức
393.    Vinh Sơn Phạm Đình Khoan 1958 2000 SJ Nhà Giám Tỉnh Thủ Đức
394.    Giuse Phạm Thanh Liêm 1952 1995 SJ Nhà Giám Tỉnh Thủ Đức
395.    Vinh Sơn Phạm Văn Mầm 1955 1997 SJ CĐ Học Viện Thủ Đức
396.    Michael Nguyễn Thế Minh 1938 1966 SJ CĐ Nhà Hưu Thủ Đức
397.    Michael Bùi Hà Ngân 1977 2014 SJ v NT Hiển Linh Thủ Đức
398.    Vinh Sơn Đinh Trung Nghĩa 1946 1991 SJ TV Đắc Lộ Tân Định
399.    Giuse Phạm Tuấn Nghĩa 1973 2006 SJ TV  Hiển Linh Thủ Đức
400.    Phêrô  Trần Văn Nhân 1956 1999 SJ v NT Thiên Thần Thủ Thiêm
401.    Giuse Hoàng Văn Quảng 1956 1995 SJ TV Đắc Lộ Tân Định
402.    Giuse Hoàng Sĩ Quý 1926 1965 SJ CĐ Nhà Hưu Thủ Đức
403.    Antôn Nguyễn Cao Siêu 1952 2004 SJ TV Đắc Lộ Tân Định
404.    Michael Trương Thanh Tâm 1967 2002 SJ TV Đắc Lộ Tân Định
405.    Antôn Nguyễn Cao Thắng 1968 2005 SJ TV Thiên Thần Thủ Thiêm
406.    Giuse Vũ Uyên Thi 1978 2014 SJ CĐ Học Viện Thủ Đức
407.    Michael Nguyễn Hữu Thu 1956 1988 SJ CĐ Học Viện Thủ Đức
408.    Phanxicô Nguyễn Hai Tính 1972 2007 SJ CĐ Học Viện Thủ Đức
409.    Phêrô    Nguyễn Đức Trí           1970 2006 SJ    CĐ Nhà Hưu Thủ Đức
410.    Barnaba Vũ Minh Trí 1970 2012 SJ    TV Hiển Linh  Thủ Đức
411.    Tôma Vũ Quang Trung 1955 1994 SJ TV Hiển Linh Thủ Đức
412.    Anrê Phạm Văn Tú 1962 2006 SJ CĐ Tập Viện Thủ Đức
413.    Michael Trương Thanh Tùng 1963 2000 SJ TV Hiển Linh Thủ Đức
414.    Antôn Ngô Văn Vững 1939 1968 SJ CĐ Nhà Hưu Thủ Đức
415.    Phêrô Nguyễn Văn Giáo 1966 2007 SOLT v NT Nam Hoà Chí Hoà
416.    Phanxicô Lê Ngọc Quán 1949 2012 SOLT   Thủ Thiêm
417.    Giuse Phạm Đình Ái 1966 2001 SSS CĐ Mông Triệu Gia Định
418.    Gioan B. Trịnh Xuân Cường 1969 2004 SSS CĐ Long Th Mỹ Thủ Thiêm
419.    Đa Minh  Trần Dũng 1957 2001 SSS v NT Khiết Tâm Thủ Đức
420.    Phêrô Nguyễn Châu Hải 1918 1946 SSS CĐ Nhà Tỉnh Thủ Đức
421.    Giuse Đinh Đức Huỳnh 1967 2002 SSS CĐ Mông Triệu Gia Định
422.    Phaolô Vũ Chí Hỷ 1954 1989 SSS CĐ Mông Triệu Gia Định
423.    Giuse Nguyễn Văn Khiêm 1970 2011 SSS CĐ Nhà Tỉnh Thủ Đức
424.    Giuse Nguyễn Công Kỳ 1967 2002 SSS CĐ Long Th Mỹ Thủ Thiêm
425.    Giuse Trần Đình Long 1956 1991 SSS CĐ Nhà Tỉnh Thủ Đức
426.    Phaolô M. Nguyễn Thanh Quang 1972 2009 SSS v NT Khiết Tâm Thủ Đức
427.    Giuse Trần Hồng Sơn 1972 2008 SSS CĐ Nhà Tỉnh Thủ Đức
428.    Đa Minh Nguyễn Đạt Tam 1947 1990 SSS CĐ Nhà Tỉnh Thủ Đức
429.    Phêrô Nguyễn Văn Thỉnh 1952 2004 SSS  CĐ Khiết Tâm Thủ Đức
430.    Antôn Nguyễn Minh Thuấn 1959 2000 SSS  CĐ Khiết Tâm Thủ Đức
431.    Đa Minh Mai Xuân Thưởng 1975 2011 SSS CĐ Mông Triệu Gia Định
432.    Phêrô Đinh Quang Trí 1955 2005 SSS  CĐ Khiết Tâm Thủ Đức
433.    Phêrô Nguyễn Thế Trịnh 1963 2003 SSS CĐ Khiết Tâm Thủ Đức
434.    Antôn Đỗ Kim Trọng 1957 2004 SSS CĐ Nhà Tỉnh Thủ Đức
435.    Giuse Phan Ngọc Trợ 1958 1999 SSS CĐ Nhà Tỉnh Thủ Đức
436.    Đa Minh Phạm Văn Tụ 1966 2005 SSS  CĐ Nhà Tỉnh Thủ Đức
437.    Đa Minh Phạm Văn Vàng 1958 1994 SSS  v NT Long Th Mỹ Thủ Thiêm
438.    Gioan B. Nguyễn Hữu Duy 1975 2006 SVD   Chí Hoà
439.    Phêrô Nguyễn Trọng Đường 1971 2009 SVD   Xóm Mới
440.    Antôn Nguyễn Thanh Hà 1978 2009 SVD   Chí Hoà  
441.    Phanxicô X. Nguyễn Phước Chân Lý 1964 2007 SVD   Chí Hoà 
442.    Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm 1971 2006 SVD   Tân Sơn Nhì  
443.    Phaolô Đậu Văn Pháp 1950 1998 SVD   Chí Hoà 
444.    Phaolô Mguyễn Hữu Thiện 1978 2013 SVD   Chí Hoà  
445.    Antôn Nguyễn Phi Tiến 1973 2006 SVD   Chí Hoà  
446.    Giuse Lâm Văn Việt 1974 2012 SVD   Xóm Mới
447.    Phêrô Nguyễn Đức Vinh 1965 1996 SVD   Chí Hoà  
448.    Đa Minh Đoàn Đức Hạnh 1975 2008 TP TH Thiên Phúc Tân Định
449.    Giuse Phêrô Trần Tấn Nam 1971 2008 TP TH Thiên Phúc Tân Định
450.    Giuse Maria Nguyễn Văn Luật 1976 2015 TP TH Thiên Phúc Tân Định
451.    Phêrô Nguyễn Đức Huyền 1976 2009 TT Dòng Thánh Tâm Gia Định
452.    Phêrô Trần Xuân Toàn 1978 2015 TT Dòng Thánh Tâm Gia Định
453.    Giuse Nguyễn Như Hải 1965 2009 TSVN v NT Gò Mây Tân Sơn Nhì
454.    Giuse M. Nguyễn Hồng Phúc 1972 2006 TSVN v NT Gò Mây Tân Sơn Nhì
455.    Giuse Phạm Văn Quy 1966 2010 TSVN Học viện TSVN Tân Sơn Nhì
456.    Gioan B. Nguyễn Thanh Tịnh 1974 2014 TSVN v NT Gò Mây Tân Sơn Nhì
457.    Giuse Đỗ Văn Thuỵ  1949 2001 TSVN Học viện TSVN Tân Sơn Nhì
458.    Giuse Đỗ Duy Châu 1960 2006 VDP CĐ Bình Triệu Thủ Đức
459.    Phêrô Nguyễn Văn Hải 1979 2009 VDP CĐ Bình Triệu Thủ Đức
460.    Giuse Nguyễn Quang Tuyến 1977 2012 VDP CĐ Hoà Hưng Phú Thọ

Cập nhật theo sổ tay: tháng 10/2016